Liên Hệ

Nếu bạn cần hỗ trợ ngay lập tức, vui lòng điện thoại trực tiếp cho khách sạn của chúng tôi:
Phone: +84 28 3755 9799; +84 28 3755 9899

Hand phone: +84 909 564 134; +84 909 560 134

Director of Sales & Marketing
Mr. Chung Mộc Hùng

Email: info@aidensaigonhotel.com

Sales Manager
Mr. Chung Mộc Hùng
Email: info@aidensaigonhotel.com

E-Commerce & Travel Agents
Mr. Chung Mộc Hùng
Email: info@aidensaigonhotel.com

 
 

0909.25.25.50